Contact

Conference Secretariat:
Dr. Zhengyong Huang
School of Electrical Engineering Chongqing University
174 Shazheng St.
Chongqing 400044
China
Tel: +86 23 6510 6880
Fax: +86 23 6510 2434
E-mail: ichve2022@cqu.edu.cn